CNC SKETCH DESIGN

Free Tool:  Plugin for SketchUp. Phục vụ cho công tác Thiết Kế vật dung Nội Thất.

Free

 

 

 

 

CNC TOOL

Paid version: Công cụ để kết xuất dữ liệu cho Sản Xuất bằng CNC và xuất BOM. Các Đơn vị có nhu cầu có thể liên hệ để được trợ giúp.

Contact